Lázně Luhačovice - nový vítěz (foto: archiv CzechTourism) Orlické hory – řeka Orlice (foto: DS OHP) Podzim v Českém Švýcarsku Kostel v bystřickém Vítochově Baťův kanál na Slovácku Stezka korunami stromů u Lipna Svítání nad Jeseníky

Udržitelný cestovní ruch

Projekt EDEN odkazuje svým zaměřením a zvolenými tématy na problematiku trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu.

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu lze definovat jako takový, který zabezpečuje zajištění současných a budoucích potřeb účastníků cestovního ruchu a přitom pomáhá rozvoji území. S přihlédnutím k šetrnému využívání přírodních a kulturních hodnot vede k dlouhodobé prosperitě dané oblasti. Základní cíle pro udržitelný cestovní ruch udává Globální etický kodex cestovního ruchu Mezinárodní organizace OSN pro cestovní ruch (UNWTO). 

Cestovní ruch hraje významnou roli v rozvoji území. Po desetiletích nepřetržitého rozvoje se stal jedním z celosvětově nejvýznamnějších průmyslových odvětví (vytváří 11 % světového HDP). Enviromentálním dopadům rozvoje cestovního ruchu, které jsou srovnatelné s dopady kteréhokoli jiného průmyslového odvětví, nebyla dlouho věnována dostatečná pozornost. Teprve mohutný rozvoj cestovního ruchu v posledních letech, spojený s růstem životní úrovně ve vyspělých zemích, upozornil na nutnost řešení otázky jeho trvalé udržitelnosti. Prognóza rozvoje tohoto perspektivního odvětví národních ekonomik tento fakt ještě podtrhuje.

Jedním z přínosů cestovního ruchu pro rozvoj území je vytváření nových pracovních příležitostí. Příjmy z cestovního ruchu jsou dále významnou součástí příjmů státních i místních rozpočtů. V neposlední řadě přispívá cestovní ruch k poznávání nových míst, přírodního a kulturního dědictví jiných národů, pomáhá lépe pochopit jejich mentalitu, obyčeje a zvyklosti, a tím rozvíjí myšlenku mírového soužití.

Naproti tomu vlivem mohutného nekoordinovaného rozvoje cestovního ruchu v určitých lokalitách může docházet k poškozování životního prostředí, nadměrnému využívání přírodních zdrojů, zejména neobnovitelných, hrozí i vznik konfliktních situací mezi domácím obyvatelstvem a návštěvníky, například z důvodu odlišných zvyklostí a způsobu chování.

   

Jak cestovat odpověďně?

1. Respektujte lokální kulturu, obyvatele, jejich zvyky a tradice. Informujte se o těchto zvycích ještě před cestou. Vždy se upozorněte před focením nebo točením videa o tom, zda to není v rozporu s místní kulturou, zvyky nebo názory.

2. Šetrně a zodpovědně přistupujte k místnímu přírodnímu bohatství, především v přetížených lokalitách destinačních cílů. Neplýtvejte energiemi a vodou.

3. Šetrně a s respektem přistupujte k hmotnému kulturnímu dědictví lokality.

4. Pokud možno využívejte hromadnou dopravu nebo bezuhlíkovou formu dopravy k zmírnění negativního dopadu na životní prostředí. Sledujte svou uhlíkovou stopu.

5. Vyhazujte a tříďte odpad. V lepším případě využívat ekologické nebo vratné obaly. Udržujte čistotu na navštívených místech.

6. Podpořte místní produkty a ručně vyráběné výrobky jako podporu místním obyvatelům.

7. Co nejvíce využívejte ubytovací a gastronomické zařízení patřící místním obyvatelům.


motto „discover europe‘s hidden treasures“